lundi 29 mars 2010

TRUE SON OF NSO

By Tikum Mbah Azonga

Me dze wan nso
Mboh dze wan ntoh
Ki dze ji me dze wan fer Nto
Me dze wan Shufai Ndzendzef wo Ku`un wo Mandze
Me yong a dze Mandze wo Kimbo.
Yiy yem dze Luong Mbilam
Ki yo dze `Lukong` bi ji `lukong` dze Lam barah
Kidze `Luong` bi ji `Luong` dze lamnso.

Me ki Nso feryi
Me limni Kumbo, fo To`oi mo chia
Me ki din nwa i woni
Me shahni Wainamam wuna Jah, wuna Nkar
Me du ni Meluf du yen fada wo fo
Me du ni Shisong du yen wuni orphanage
Me duni mass i Tatum
Min bunri ver catechiste Pa Fonyuy wo u ki dze Tobin
Catechist won shon ki kong su ji "Yi.i.i Tah wun wan!"
Min su ji "Ven ashah du ser communion for mbiy for soe!"
U min yong ji "Ah Jesur, kong kun ta` wo!"

Me ndze wir wo lav ngwah
Me du for ngamsi dzem
Me ki nwerong
Me ki ngiri
Me ki shigwalah
Me ki Wan Mabu mo ayong ji `Minister of Sports`
Bi ji u ki mo a leh feyi.

Me du ni ntoh akang a ninin
Me ki du for ghanse Fon Mbinglo ki sa`a Nso
Mi ki du for ghanse Fon Ngah Bifon ki sa`a Nso
Mboni du fo ghanse Fon wo fiiy ki wini
Me ki dze kimbong wong
Len mo Fon Sehm Mbinglo dze fo ntoh
Mbo ni du
Miyi du
Fon kiy mo feyi
Wu shiy mo ntoh
Wu sui ni mo
Me yi koy ghansi du shahti Fon
Wu dzo Fon Wun
Me dze wan re
Luong Mbilam.

Copyright 2010

Aucun commentaire: